Hotărârea nr. 230/2014

Aprobarea “Situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2013” ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  230

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: aprobarea “Situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2013” ale Regiei Autonome de Transport Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 45.446/2014, prin care s-a propus aprobarea “Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, precum şi realizarea indicatorilor de performanţă, obiectivele şi criteriile privind reducerea creanţelor şi a plăţilor restante existente în sold la 31.12.2012;

Având în vedere prevederile art. 3, (1) şi art. 5 (1) şi (2) ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, art. 111, alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29, 30 şi 35, alin. 2 din Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, art. 3 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă “Situaţiile financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2013” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, respectiv Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, propunerea de distribuire a profitului net înregistrat în anul 2013, conform anexelor 1 - 3 , care fac parte din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă situaţia realizării indicatorilor de performanţă, obiectivele şi criteriile privind reducerea creanţelor şi datoriilor restante ale Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 2013 , conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.