Hotărârea nr. 23/2014

Aprobarea Studiului de fundamentare şi a Caietului de sarcini referitoare la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 23

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fundamentare şi a Caietului de sarcini referitoare la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii  şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 5.536/2014, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fundamentare şi a Caietului de sarcini referitoare la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov;

Constatând că la data de 30.06.2014 încetează prevederile contractului nr. 231/2006, privind delegarea gestiunii serviciilor de amenajare şi întreţinere a parcurilor şi scuarurilor, precum şi achiziţia materialului dendrofloricol necesar amenajării acestora în municipiul Braşov;

Având în vedere amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 1 a consiliului local conform căruia durata contractului de delegare a gestiunii acestor servicii va fi de 4 ani, precum şi precizările cuprinse în procesul-verbal al şedinţei privind adaptarea studiului de fundamentare şi a caietului de sarcini corespunzător acestei perioade;

Văzând prevederile art. 25, alin. 1, ale cap. 3, art. 5 şi ale art. 12 şi 25 dar şi cele prevăzute la art. 7 din anexa nr. 2 alin. (1) din H.G nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 24/2007, privind implementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, precum şi Legea nr. 3/2003, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, art. 9, alin. 1;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi cele ale H.G. nr. 71/2007, privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;