Hotărârea nr. 229/2014

Eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local de către S.C. TETKRON S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  229

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local de către S.C. TETKRON S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 45.528/2014, prin care se propune eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate bugetului local de către S.C. Tetkron S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. (2) lit. a şi c, alin. (3), (4) şi (6) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă eşalonarea la plată în rate lunare, pentru o perioadă de două luni, începând cu luna iunie 2014 a debitului în cuantum de 97.640 lei, datorat bugetului local de către S.C. Tetkron S.R.L, reprezentând redevenţa aferentă perioadei 2010 - 2013 şi accesoriilor aferente.

(2) Plata fiecărei rate în cuantum de 48.820 lei se va efectua până la data de 30 ale fiecărei luni.

 

 

Art. 2. Se aprobă procedura de eşalonare a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către S.C. Tetkron S.R.L., conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.