Hotărârea nr. 227/2014

completarea H.C.L. nr. 698 din 30.10.2006, prin care s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportul public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 227

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 698 din 30.10.2006, prin care s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportul public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 45.917 din 26.05.2014, privind completarea H.C.L. nr. 698 din 30.10.2006, prin care s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportul public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

Văzând adresa Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 45.653 din 26.05.2014, în care sunt expuse problemele financiare grave cu care se confruntă regia începând cu anul 2013, existând riscul de a intra în incapacitate de plată;

             Luând în considerare prevederile art. IV al Secţiunii 4.01 din Acordul de Sprijin Municipal încheiat între Municipiul Braşov, Regia Autonomă de Transport şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare;

Având în vedere prevederile art. 8, pct. 1 din O.G. nr. 97/1999, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare; art. 8, alin. 2, lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea formulei de calcul a subvenţiei prevăzută la punctul 5.2.2 din contractul de servicii de transport public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov nr. 315/2006 conform anexei.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 698 din 30.10.2006, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 698  din data de  30  octombrie 2006

Republicată conform H.C.L. nr. 478/2013 şi conform

H.C.L. nr.  227 din data de 30 mai 2014

 

 

 

 

Obiect: aprobarea Contractului de servicii pentru transportul public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2006;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 72.501/2006, prin care s-a propus aprobarea Contractului privind serviciile de transport public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 29 mai 2006;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, pct. 6, lit. “a - 14” şi art. 46.2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Contractul privind serviciile de transport public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov, astfel cum a fost agreat de BERD şi completat  în  baza prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 315/2006, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.