Hotărârea nr. 226/2014

Validarea mandatului de consilier local al domnului BÂNGĂLĂU IONUŢ - CIPRIAN.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 226

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului BÂNGĂLĂU IONUŢ - CIPRIAN;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov  întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu  nr. 47.611/2014, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN;

Ca  urmare a demisiei domnului KRAILA VASILE, locul de consilier local a devenit vacant,

Având în vedere adresa P.D.L. Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu            nr. 47.515/ 2014, potrivit căreia locul domnului consilier KRAILA VASILE va fi preluat de domnul BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN, supleant pe lista candidaţilor P.D.L. Braşov la alegerile locale din data de 10 iunie 2012;

               Văzând procesul - verbal al comisiei de validare constituită în baza H.C.L. nr. 300/2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 6, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr.  5 a Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 32, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale    nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov al domnului BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN.

 

 

Art. 2. Domnul BÂNGĂLĂU IONUŢ-CIPRIAN intră în exerciţiul mandatului de consilier local după depunerea jurământului.