Hotărârea nr. 224/2014

Validarea mandatului de consilier local al d-rei COJOCEA ROXANA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  224

din data de  30  mai  2014

 

 

 

Privind: validarea mandatului de consilier local al d-rei COJOCEA ROXANA;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 44.654/2014, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al d-rei COJOCEA ROXANA;

Ca urmare a demisiei domnului MARTIN VASILE - EMIL locul de consilier local a devenit vacant,

Având în vedere adresa P.D.L. Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 44.064 din 20 mai 2014, potrivit căreia locul domnului consilier MARTIN VASILE - EMIL, va fi preluat de d-ra COJOCEA ROXANA, supleant pe lista candidaţilor P.D.L. Braşov la alegerile locale din data de 10 iunie 2012;

Văzând procesul - verbal al comisiei de validare constituită în baza H.C.L. nr. 300/2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al d-rei COJOCEA ROXANA;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 6, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 32, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov al d-rei  COJOCEA ROXANA.

 

 

Art. 2. D-ra COJOCEA ROXANA intră în exerciţiul mandatului de consilier local după depunerea jurământului.