Hotărârea nr. 222/2014

Încetarea mandatului de consilier al domnului KRAILA VASILE.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  222

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: încetarea mandatului de consilier al domnului KRAILA VASILE;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 47.603/2014, privind încetarea mandatului de consilier local a domnului KRAILA VASILE şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de acesta;

Văzând şi adresa nr. 44.624 din 21 mai 2014, prin care domnul consilier KRAILA VASILE solicită încetarea mandatului începând cu data de 30  mai 2014;

Luând în considerare prevederile art. 69 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea  nr. 673/2002;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2, lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 din Legea  nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

           În temeiul art. 36, alin. 1 şi alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Localenr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului KRAILA VASILE.

 

 

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul KRAILA VASILE