Hotărârea nr. 221/2014

Încetarea mandatului de consilier al domnului CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN.

 

HOTĂRÂREA Nr.  221

din data de  30  mai  2014

 

 

 

 

Privind: încetarea mandatului de consilier al domnului CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 47.603/2014, privind încetarea mandatului de consilier local a domnului CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de acesta;

Văzând şi adresa nr. 40.230 din 7 mai 2014, prin care domnul consilier CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN, solicită încetarea mandatului începând cu data de 30  mai 2014;

Luând în considerare prevederile art. 69 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2, lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 din Legea  nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

           În temeiul art. 36, alin. 1 şi alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale    nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN.

 

 

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul CHIRICHEŞ ANDREI-CIPRIAN.