Hotărârea nr. 220/2014

Încetarea mandatului de consilier al domnului MARTIN VASILE - EMIL.
 
HOTĂRÂREA Nr. 220
din data de 30 mai 2014
 
 
 
 
Privind: încetarea mandatului de consilier al domnului MARTIN VASILE - EMIL;
 
 
 
            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data 30 mai 2014;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 44.225/2014, privind încetarea mandatului de consilier local al domnului MARTIN VASILE - EMIL şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de acesta;
Văzând şi adresa nr. 43.318 din 16 mai 2014, prin care domnul consilier local MARTIN VASILE - EMIL solicită încetarea mandatului începând cu data de 30 mai 2014;
Luând în considerare prevederile art. 69 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea  nr. 673/2002;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2, lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 din Legea   nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
 
În temeiul art. 36, alin. 1 şi alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului MARTIN VASILE - EMIL.
 
 
Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul MARTIN VASILE - EMIL.