Hotărârea nr. 22/2014

Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Fiscale Braşov în litigiile cu S.C. Roman S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  22

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Fiscale Braşov în litigiile cu S.C. Roman S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 6.093/2014, prin care se propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Fiscale Braşov pentru litigiile cu S.C. Roman S.A. aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcând obiectul Dosarului nr. 1107/64/2011 şi a Dosarului nr. 853/64/2011;

Având în vedere prevederile art. I, alin. 1, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 21, alin. 3, art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Fiscale Braşov pentru litigiile cu S.C. Roman S.A., litigii ce fac obiectul Dosarului nr. 1107/64/2011 şi a Dosarului nr. 853/64/2011, aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

Art. 2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică şi de reprezentare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.