Hotărârea nr. 218/2014

Acordarea unor categorii de burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii înscrişi la cursurile de zi cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 218

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acordarea unor categorii de burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii înscrişi la cursurile de zi cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 38.379 din 29.04.2014, prin care s-a propus acordarea unor categorii de burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii înscrişi la cursurile de zi cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale; prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unor categorii de burse şcolare finanţate din bugetul local pentru elevii înscrişi la cursurile de zi cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

 

Art. 2. Bursele ce pot fi decontate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015 sunt: bursele sociale şi bursele de studiu.

 

Art. 3. Se aprobă decontarea din bugetul local a burselor sociale la nivel de 25 lei/lună per elev şi a burselor de studiu la nivel de 30 lei/lună per elev.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Economică prin Serviciul Buget - CFP vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.