Hotărârea nr. 216/2014

Acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  216

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar -Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrare cu nr. 38.375 din 29.04.2014, prin care se propune aprobarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 3^2, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28, alin. (1), (2) şi (3), art. 40, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011, privind asistenţa socială;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin.1 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu alimente „Pentru suflet” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 30 lei/pensionar de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun).

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul General al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.