Hotărârea nr. 215/2014

Modificarea H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, privind reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 215

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, privind reglementarea accesului  unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 38.380 din 29.04.2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, privind reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov;

Având în vedere prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 17, alin. 1, lit. o din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, lit. c din O.G. nr. 97/1999, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

Văzând şi prevederile Cap. 5, pct. 5.2 din Contractul nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Conţinutul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 31 mai 2010, se modifică astfel:

„În decursul semestrului II al anului 2014 accesul persoanelor vârstnice definite conform art. 1, alin. 4 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (femei peste 63 ani şi bărbaţi peste 65 ani) şi al pensionarilor, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială şi pentru limită de vârstă şi având domiciliul stabil în judeţul Braşov, în mijloacele de transport aparţinând Regiei Autonome de Transport Brasov, se va face pe baza biletelor de călătorie reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a biletului.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 31 mai 2010, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 357  din data de  31  mai  2010

Republicată conform H.C.L. nr. 215 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Privind: reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2010;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate sub nr. 35.058/2010, prin care se propune acordarea, începând cu 15.06.2010, a unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun, pentru toate categoriile de persoane vârstnice - femei peste 60 ani şi bărbaţi peste 65 ani - şi pensionari (limită de vârstă, de urmaş, anticipată, de invaliditate);

Având în vedere prevederile art. 26 , pct. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 17, lit. o din Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 168/1996;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a,  pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. În decursul semestrului II al anului 2014 accesul persoanelor vârstnice definite conform art. 1, alin. 4 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (femei peste 63 ani şi bărbaţi peste 65 ani) şi al pensionarilor, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială şi pentru limită de vârstă şi având domiciliul stabil în judeţul Braşov, în mijloacele de transport aparţinând Regiei Autonome de Transport Brasov, se va face pe baza biletelor de călătorie reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a biletului.

 

Art. 2. Prevederile H.C.L. nr. 281/2008, republicată, se suspendă începând cu aceeaşi dată, până la noi reglementări.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.