Hotărârea nr. 214/2014

Modificarea H.C.L. nr. 261 din 9 mai 2012, privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 214

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 261 din 9 mai 2012, privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 38.374 din 29.04.2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 261 din 9 mai 2012, privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 17, alin. 1, lit. o din  Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, lit. c din O.G. nr. 97/1999, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

Văzând şi prevederile Cap. 5, pct. 5.2 din Contractul nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Conţinutul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 9 mai 2012, se modifică astfel:

„În decursul semestrului II al anului 2014 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) călătorii gratuite pe baza de bilet pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil în municipiul Braşov:

a) persoanele vârstnice definite conform art. 1, alin. 4 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (femei peste 63 ani şi bărbaţi peste 65 ani);

b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă) şi cu venituri nete din pensii sub 1.000 de lei, cu excepţia categoriilor de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale (deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987).”

 

Art. 2. Articolele 2 - 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 9 mai 2012, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 9 mai 2012, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  261 din data de  9 mai  2012

Republicată conform H.C.L. nr.  214 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Privind: acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice  şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 9 mai 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 34.976 din 8.05.2012, prin care se propune acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 17, alin. (1) lit. o) din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, lit. c din O.G. nr. 97/1999, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

Văzând şi prevederile Cap. 5, pct. 5.2 din Contractul nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. În decursul semestrului II al anului 2014 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) călătorii gratuite pe bază de bilet pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil în municipiul Braşov:

a. persoanele vârstnice definite conform art. 1, alin. 4 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (femei peste 63 ani şi bărbaţi peste 65 ani);

            b. pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă) şi cu venituri nete din pensii sub 1.000 de lei, cu excepţia categoriilor de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale (deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987)

 

 

Art. 2. Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face după prezentarea următoarelor documente:

- copia după buletin/carte de identitate;

- copia după cuponul privind pensia pe luna anterioară eliberării biletelor;

- alte acte doveditoare a sursei de venit. (în lipsa actelor doveditoare a sursei de venit se va completa o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că solicitantul nu are alte venituri decât cele din pensie).

 

 

Art. 3. Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 vor circula în condiţiile menţionate mai sus pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a cuponului de pensie, în original sau în copie.

 

 

 

Art. 4. Eliberarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet, persoanelor îndreptăţite conform art. 1, se va face trimestrial de către Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

 

Art. 5. Influenţele rezultate din acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al municipiului Braşov.

            În vederea decontării din bugetul local a acestor facilităţi, Regia Autonomă de Transport va prezenta lunar, până cel târziu în data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, deconturi întocmite şi aprobate conform legii.

 

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 31 martie 2008, republicată, se revocă.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.