Hotărârea nr. 213/2014

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  213

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 37.103/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis;

Având în vedere H.C.L. nr. 561/2011 şi văzând adresa nr. 100 din 16 aprilie 2014, a Asociaţiei «Copiii de Cristal»;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

 

Art. 2. Pe durata folosinţei gratuite cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de Asociaţia «Copiii de Cristal».

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.