Hotărârea nr. 212/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 459/2002, prin care s-a aprobat înfiinţarea Centrului de execuţie bugetară - Creşa nr. 2.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 212

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 459/2002, prin care s-a aprobat înfiinţarea Centrului de execuţie bugetară - Creşa nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 35.528/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 459/2002;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legii nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, Legii nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi 2, art. 45, alin. 1 şi  art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se înfiinţează Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, instituţie publică cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov”.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Sediul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se stabileşte în Braşov,  str. Mecanicilor nr. 7.

 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov administrează imobilele cu destinaţia de creşă, proprietate publică a Municipiului Braşov, pentru care se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Directorul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite”.

 

 

Art. 5. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov.”

 

 

Art. 6. Se aprobă modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Organigrama, Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se vor aproba ori modifica, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.”

 

 

Art. 7. Se aprobă revocarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, ca fiind rămas fără obiect.

 

 

Art. 8. Se aprobă completarea prevederilor art. 8 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 459 din 25 noiembrie 2002, care va avea următorul conţinut:

„Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

 

 

Art. 9. Se aprobă modificarea obiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, în sensul înlocuirii denumirii: “înfiinţarea Centrului de execuţie bugetară - Creşa nr. 2” cu denumirea : “înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov”.

 

 

Art. 10. Hotărârea Consiliului Local nr. 459 din 25 noiembrie 2002, astfel modificată şi completată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

 

Art. 11. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  459  din data de  25 noiembrie 2002

Republicată conform H.C.L. nr.  212 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Obiect: înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2002;

              Analizând referatul nr. 23.891/2002 al Direcţiei Economice, prin care se propune  înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

Având în vedere prevederile art. 31, al. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216,  art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998; H.G. nr. 529/2002;

În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se înfiinţează Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, instituţie publică cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Sediul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se stabileşte în Braşov, str. Mecanicilor nr. 7.

 

Art. 3. Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov administrează imobilele cu destinaţia de creşă, proprietate publică a Municipiului Braşov, pentru care se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Directorul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

 

Art. 5. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

Art. 6. Organigrama, Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov se vor aproba ori modifica, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.