Hotărârea nr. 211/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 378/2004, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  211

din data de  30 aprilie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 378/2004, prin care s-a aprobat  înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 37.233/2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 378 din 2.08.2004, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 955 din 15.06.2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi H.G. nr. 348 din 18.03.2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit d, alin. 6, lit. a, pct. 16, 19 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, care va avea următorul conţinut:

“Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, instituţie publică cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov”.

 

Art. 2. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, cu un nou articol 2 care va avea următorul conţinut:

                  "Sediul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se stabileşte în Braşov,  str. Nicolae Bălcescu nr. 64.”

 

Art. 3. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, cu un nou art. 3 care va avea următorul conţinut:

“Patrimoniul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îl constituie imobilele cu destinaţia de pieţe, proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea acestuia conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

Art. 4. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, cu un nou art. 4 care va avea următorul conţinut: ‚

“Directorul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite”.

 

Art. 5. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, cu un nou art. 5 care va avea următorul conţinut:

“Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov”.

 

 

Art. 6. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, cu un nou art. 6, care va avea următorul conţinut:

“Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se vor aproba ori modifica, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov”.

 

Art. 7. Se aprobă revocarea art. 2, 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, astfel cum apar în ultima formă republicată, ca fiind rămase fără obiect.

 

Art. 8. Se aprobă completarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 378 din 2 august 2004, care va avea următorul conţinut:

“Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri”.

 

Art. 9. Se aprobă corectarea şi completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, în sensul înlocuirii temeiurilor juridice din aliniatul 3 cu o nouă prevedere având următorul conţinut:

“Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 955 din 15.06.2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi H.G. nr. 348 din 18.03.2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice”.

 

Art. 10. Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, astfel modificată şi completată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 11. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  378   din data de  2 august 2004

Republicată conform H.C.L. nr. 431/2004; H.C.L. nr. 478/2005;

H.C.L. nr. 19/2007 şi conform H.C.L. nr. 211 din 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Obiect: înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe;

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 august 2004;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 12.356/2004 al Serviciului Public Patrimoniu;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 955 din 15.06.2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi H.G. nr. 348 din 18.03.2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

În temeiul art. 38, alin. 2,  lit. e  şi  art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, instituţie publică cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Sediul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se stabileşte în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 64.

 

Art. 3. Patrimoniul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov îl constituie imobilele cu destinaţia de pieţe, proprietatea publică a Municipiului Braşov, aflate în administrarea acestuia conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Directorul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

 

Art. 5. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

Art. 6. Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov se vor aproba ori modifica, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.