Hotărârea nr. 210/2014

Modificarea H.C.L. nr. 231/2012, privind dezmembrare (reapartamentare) spaţiu cu altă destinaţie, imobil situat în str. Saturn nr. 37.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  210

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 231/2012, privind dezmembrare (reapartamentare) spaţiu cu altă destinaţie, imobil situat în str. Saturn nr. 37;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 34.788/2014, privind modificarea H.C.L. nr. 231/2012, privind dezmembrare (reapartamentare) spaţiu cu altă destinaţie, imobil situat în str. Saturn nr. 37;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 32349/2014 şi Documentaţia cadastrală de dezlipire întocmită de către expert autorizat ing. Roman Sebastian Cristian; precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil, a Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Ordinul nr. 634/2006 al A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 27 aprilie 2012, care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă dezmembrarea spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Saturn nr. 37, înscris în C.F. nr. 112739-C1-U16 Braşov, nr. top. 7589/1, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare întocmită de către expert autorizat ing. Roman Sebastian Cristian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 27 aprilie 2012, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  231  din data de  27  aprilie  2012

Republicată conform H.C.L. nr. 210 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrare (reapartamentare) spaţiu cu altă destinaţie, imobil situat în  str. Saturn nr. 37;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 aprilie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 31.723/2012, prin care se propune dezmembrarea (reapartamentarea) spaţiului situat în Braşov, str. Saturn nr. 37;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 27.773/2012 şi documentaţia cadastrală de dezlipire întocmită de către expert autorizat ing. Popa Radu;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov,  str. Saturn nr. 37, înscris în C.F. nr. 112739-C1-U16 Braşov, nr. top. 7589/1, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare întocmită de către expert autorizat ing. Roman Sebastian Cristian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.