Hotărârea nr. 21/2014

Acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 30.06.2013.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  21

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 30.06.2013;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 4.812/2014, prin care s-a propus acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 30.06.2013;

Luând în consideraţie adresa nr. 166 din 17.01.2014 a S.C. TETKRON S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 4.798 din 17.01.2014, prin care înaintează propuneri privind acoperirea pierderilor din exploatare înregistrate la data de 30.06.2013;

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică, nr. 325/2006, art. 12, pct. 1, lit. c din anexa la OMAI nr. 252/2009, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, art. 20, lit. d din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Văzând şi prevederile art. 52 din O.G. nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, modificată prin O.U.G. nr. 69 din 31.09.2011 conform căruia: „pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat înregistrate de operatorii economici  din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea din bugetul local al Municipiului Braşov a pierderilor în sumă de 15.372.562 lei, rezultate din activitatea de expluatare a serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30.06.2013.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.