Hotărârea nr. 209/2014

Darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 49.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  209

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a  imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 49;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 34.774/2014, prin care se propune darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a imobilelor teren şi construcţii situate pe str. Hărmanului nr. 49;

Având în vedere adresa nr. 33807 din 14.04.2014 a Regiei Autonome de Transport Braşov; precum şi prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov, a imobilelor construcţii şi teren identificate în C.F. nr. 104559 Braşov, cu nr. cad. 104559, în suprafaţă de 52400 m.p., pentru buna desfăşurare a activităţii de transport în Municipiul Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri