Hotărârea nr. 208/2014

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  208

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 34.612/2014, privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, privind Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, prevederile art. 888 din Codul Civil, art. 20, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1 - Piaţa Astra, înscris în C.F. nr. 126556 Braşov, nr. top. 13860/7552/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 6275 m.p.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.