Hotărârea nr. 207/2014

Alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  207

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 34.799/2014, privind alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A;

Văzând documentaţia cadastrală de alipire imobile întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. nr. 6400/2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; art 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A, înscrise în C.F. nr. 115457 Braşov, cu nr. cad. 115457 şi în C.F. nr. 114601 Braşov, nr. cad. 114601, conform documentaţiei cadastrale de alipire întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L. nr. 6400/2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.