Hotărârea nr. 206/2014

Dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Mihail Sadoveanu f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  206

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Mihail Sadoveanu f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 37.148/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Mihail Sadoveanu f.n.;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 35308/2014 şi documentaţia cadastrală întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea regulamentului şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Mihail Sadoveanu f.n., înscris în C.F. nr. 119383 Braşov, cu nr. cad. 119383 - teren de 6115 m.p., conform documentaţiei tehnice întocmită de către expert S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.