Hotărârea nr. 205/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  205

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 37.141/2014, privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.;

Văzând documentaţia cadastrală de dezlipire imobil întocmită de expert autorizat ing. Simon Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n., înscris în C.F. nr. 132321 Braşov, cu nr. cad. 132321, conform documentaţiei de dezlipire întocmită de expert autorizat ing. Simon Gheorghe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.