Hotărârea nr. 201/2014

Dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56.

 

HOTĂRÂREA Nr.  201

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 33.997/2014, prin care se propune dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 30090/2014 şi documentaţia cadastrală întocmită de expert autorizat ing. Petru Valentina;

Având în vedere prevederile art. 47, alin. 6 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, înscris în C.F. nr. 120203 Braşov, cu nr. top. (1759, 1760, 1761)/1 - teren de 1237 m.p., conform documentaţiei tehnice întocmită de către expert autorizat ing. Petru Valentina, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului teren, în suprafaţă de 9 m.p., situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, identificat cu nr. top. nou (1759, 1760, 1761)/1/2, rezultat în urma dezlipirii.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.