Hotărârea nr. 200/2014

Aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  200

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 35.182/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9;

Văzând Sentinţa civilă nr. 186/S/2009;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9, înscris în C.F. nr. 119097 Braşov, nr. cad. 119097, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Leberciuc Mihail, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.