Hotărârea nr. 2/2014

Încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2013.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  2

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 2558 din 13.01.2014, prin care s-a propus încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2013;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 4.14 din O.M.F.P. nr. 2.020 din 27.12.2013, privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă excedentul secţiunii de funcţionare a bugetului local al Municipiului Braşov, la data de 31.12. 2013, în sumă de 37.784.905,77 lei.

 

Art. 2. Se aprobă deficitul secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Braşov, la data de 31.12.2013, în sumă de lei 10.758.561,08 şi acoperirea definitivă a cheltuielilor acestei secţiuni din excedentul anual al bugetului local înregistrat la data de 31.12.2012.

 

Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 42.739.918,55 lei, constituit din fondurile menţionate la art. 1, suma de 3.183.643,59 lei reprezentând reîntregirea excedentului pe anul 2012 utilizat pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare şi soldul existent în sumă de 1.771.369,19 lei.

 

Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2013, în sumă de 42.739.918,55 lei, astfel:

- pentru finanţarea pe parcursul anului financiar 2014 a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în sumă de 40.968.549,36 lei.

- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2014, în sumă de 1.771.369,19 lei.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.