Hotărârea nr. 198/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Spirii f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  198

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Dealul  Spirii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 35.541/2014, privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Spirii f.n.;

Văzând adresa nr. 30.153/2014, conex. cu 38.109/2013;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului întocmit de către ev. Albu Cosmin Alexandru şi procesul - verbal, încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 şi alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Spirii f.n., înscris în C.F. nr. 132405 Braşov, sub nr. cad. 132405.

 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 40 Euro/m.p.

 

Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.