Hotărârea nr. 197/2014

Aprobarea repartizării către S.P.C.L.E.P. Braşov a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  197

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea repartizării către S.P.C.L.E.P. Braşov a unei locuinţe din fondul  locativ al Municipiului Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 35.963/2014, privind aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi văzând cererea înregistrată cu nr. 31.792/2014 la Primăria Municipiului Braşov a doamnei Costache Florenţa-Mihaela, consilier în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, prin care solicită atribuirea unui spaţiu de locuit, cu titlu de locuinţă de serviciu;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov, cu destinaţia de locuinţă de serviciu, compusă din 2 (două) camere şi dependinţe, situată în Braşov, str. Urziceni nr. 8, bl. 9, sc. B, ap. 3.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.