Hotărârea nr. 196/2014

Constituirea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării imobilului din Municipiul Braşov, str. Mărăşeşti nr. 13.

 

HOTĂRÂREA Nr.  196

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: constituirea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării imobilului din Municipiul Braşov, str. Mărăşeşti nr. 13;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 33.146/2014, privind constituirea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării imobilului din Municipiul Braşov, str. Mărăşeşti nr. 13;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1 şi alin. 3 din anexa la H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 261/1982, pentru aprobarea Regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi crematoriilor localităţilor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, d, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării imobilului din Municipiul Braşov,                str. Mărăşeşti nr. 13 - Cimitirul Sprenghi, în următoarea componenţă:

- Preşedinţii Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local (sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia, după caz)

- Patru membri din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnaţi prin dispoziţie de primar.

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării Cimitirului Sprenghi, sunt cele prevăzute de art. 4, alin. 3 din anexa la H.G. nr. 71/2007 „pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006” şi a celorlalte prevederi legale incidente în cauză.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele desemnate la art. 1, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.