Hotărârea nr. 194/2014

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov - Serviciul de Probaţiune, a spaţiilor aflate la etajul III al imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  194

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov - Serviciul de Probaţiune, a spaţiilor  aflate la etajul III al imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 33.385/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov - Serviciul de Probaţiune, a spaţiilor aflate la etajul III al imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D;

Având în vedere H.C.L. nr. 163/2012 şi văzând adresa nr. 3337/15 din 02.04.2014 a Autorităţii Judecătoreşti a Tribunalului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov - Serviciul de Probaţiune, a spaţiilor aflate la etajul III al imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D.

 

 

Art. 2. Pe durata folosinţei gratuite cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Braşov - Serviciul de Probaţiune.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.