Hotărârea nr. 193/2014

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 17, deţinut de S.C. ATLANTA HOUSE INVESTMENTS S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 193

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 17, deţinut de S.C. ATLANTA HOUSE INVESTMENTS S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 34.237/2014, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov, în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 17”;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 28.885/2014, înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi C.U. nr. 469/2013.

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI ,secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 17”, deţinut de S.C. ATLANTA HOUSE INVESTMENTS S.R.L., identificat prin C.F. nr. 112826 Braşov, nr. cad. 112826, conform Certificatului de Urbanism nr. 469/2013.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.