Hotărârea nr. 191/2014

Acceptarea donaţiei nr. 561/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de CIOLACU RĂZVAN şi CIOLACU CRISTIANA - ŞTEFANIA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  191

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 561/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de CIOLACU RĂZVAN şi CIOLACU CRISTIANA - ŞTEFANIA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 37.098/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului CIOLACU RĂZVAN şi a doamnei CIOLACU CRISTIANA - ŞTEFANIA, autentificată sub nr. 561 din 20 martie 2014, de Uniunea Notarilor Publici din România - Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 132965 Braşov, nr. cad. 132965 şi C.F. nr. 132987 Braşov, nr. cad. 132987, conform ofertei de donaţie nr. 561 din 20 martie 2014, a domnului CIOLACU RĂZVAN şi a doamnei CIOLACU CRISTIANA - ŞTEFANIA, autentificată de Uniunea Notarilor Publici din România - Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.