Hotărârea nr. 190/2014

Acceptarea donaţiei nr. 480/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MUSTEA COSTICĂ.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  190

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 480/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MUSTEA COSTICĂ;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.020/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MUSTEA COSTICĂ, autentificată sub nr. 480 din 14 martie 2014, de Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Birou Individual Notarial Buzea Valeria - Doina.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 111507 Braşov, nr. cad. 6615, conform ofertei de donaţie nr. 480 din 14 martie 2014, a domnului MUSTEA COSTICĂ, autentificată de Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Birou Individual Notarial Buzea Valeria - Doina.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.