Hotărârea nr. 188/2014

Acceptarea donaţiei nr. 493/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de BERARU GABRIEL şi BERARU DANIELA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  188

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 493/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de BERARU GABRIEL şi BERARU DANIELA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.018/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului BERARU GABRIEL şi a doamnei BERARU DANIELA, autentificată sub nr. 493 din 13 martie 2014, de Uniunea Notarilor Publici din România - Societate Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 133041 Braşov, nr. cad. 133041 şi C.F. nr. 133193 Braşov, nr. cad. 133193, conform ofertei de donaţie nr. 493 din 13 martie 2014, a domnului BERARU GABRIEL şi a doamnei BERARU DANIELA, autentificată de Uniunea Notarilor Publici din România - Societate Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.