Hotărârea nr. 186/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1773/2007 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MIHĂILESCU IOAN.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  186

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1773/2007 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MIHĂILESCU IOAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.016/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MIHĂILESCU IOAN, autentificată sub nr. 1773 din 30 mai 2007, de Biroul Notarului Public Bătrânu Elena.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.            nr. 32483 Braşov, nr. top. 9423/7/1/25, conform ofertei de donaţie nr. 1773 din 30 mai 2007, a domnului MIHĂILESCU IOAN, autentificată de Biroul Notarului Public Bătrânu Elena.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.