Hotărârea nr. 184/2014

Aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente hotelului Aro-Palace, amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29, către S.C. Aro - Palace S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  184

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente hotelului Aro-Palace,  amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29, către S.C. Aro - Palace S.A.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 35.303/2014, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect închirierea locurilor de parcare aferente hotelului Aro-Palace amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29 conform “Contractului de închiriere” ce urmează a fi încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Aro - Palace S.A., anexat;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 34.703/2014, prin care S.C. Aro - Palace S.A. solicită închirierea locurilor de parcare aferente hotelului Aro - Palace amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29;

Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004, potrivit căruia locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m. de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere, prevederile H.C.L. nr. 78 din 28.02.2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă închirierea locurilor de parcare, aferente hotelului Aro - Palace, amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29, conform Contractului de închiriere între Municipiul Braşov şi S.C. Aro - Palace S.A., prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Preţul de închiriere este de este 4.5 lei /loc/zi respectiv 1 EURO/loc/zi.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.