Hotărârea nr. 183/2014

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov».

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  183

din data de  30  aprilie  2014

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov»;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.124/2014, prin care s-a propus aprobarea proiectului «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov», prin care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Având în vedere prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov», în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov», în cuantum de 5.641.729,96 lei (inclusiv TVA).

 

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Braşov pentru proiectul «Reabilitare Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov», cu suma de 60.367,42 lei reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 4. Se aprobă suportarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 2.623.358,81 lei (inclusiv TVA aferent), precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu obţinerea aprobării Consiliului Local.

 

Art. 5. Se aprobă asigurarea de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.