Hotărârea nr. 182/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch” din municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  182

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare termică Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutschdin municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciul Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.114/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare termică Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch din municipiul Braşov;

           Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch” din municipiul Braşov, după cum urmează:

- Valoare totală:             - 691,31 mii lei (153,62 mii Euro)

                - din care C+M:                  - 550,75 mii lei (122,39 mii Euro)

Notă: Curs Euro = 4,5 lei

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.