Hotărârea nr. 180/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare fost Grup Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publică“ din municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  180

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii Reabilitare fost Grup Şcolar de Turism  şi Alimentaţie Publică“ din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.116/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare fost Grup Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publicădin municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare fost Grup Şcolar de Turism şi Alimentaţie Publică“ din municipiul Braşov, după cum urmează:

- Valoare totală:             - 2.825,217 mii lei (627,826 mii Euro)

                - din care C + M:                - 2.397,596 mii lei (532,799 mii Euro)

Notă: Curs Euro = 4,5 lei

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.