Hotărârea nr. 18/2014

Aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  18

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, înregistrate cu nr. 5.567/2014, prin care se propune aprobarea costurilor suplimentare nivelului prevăzut de standardul de cost pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov la suma de 17.500 lei/beneficiar, pentru anul 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, art. 18, alin. (2); Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art. 42, 43 şi 136; H.G. nr. 539/2005, cu modificările şi completările ulterioare - pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 - privind serviciile sociale, art. 14, lit. a) şi c); H.G. nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, art. (2) şi (3) şi Anexa 3; Ordinul nr. 246/2006, privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, anexa 2 Standarde minime specifice de calitate - Centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice, Standard 5 - Administrare şi finanţare precum şi H.C.L. nr. 457/2008, privind cuantumul maxim al alocaţiei de hrană;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov  la suma de 17.500 lei/beneficiar, pentru anul 2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.