Hotărârea nr. 179/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 545 din 29.11.2013, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  179

din data de  30  aprilie  2014

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 545 din 29.11.2013, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 36.185 din 23.04.2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 545 din 29.11.2013, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. c şi art. 18, alin. 1, lit. d din Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 9 din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Cap. 4, pct. 4.6 din Contractul nr. 68269 din 04.10.2006, privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov, încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545 din 29 noiembrie 2013, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov după cum urmează:

1. Se completează Anexa „Detalii despre trasee – AUTOBUZE” cu poziţia 27 prin introducerea Liniei 24 (Livada Poştei - ICPC şi retur);

2. Se modifică poziţia 4 din Anexa „Detalii despre trasee - AUTOBUZE”, în sensul extinderii traseului Liniei 5 (Stadionul Municipal - Roman) pe Str. Panselelor;

3. Se modifică poziţia 16 din Anexa „Detalii despre trasee - AUTOBUZE”, în sensul corectării traseului Liniei 25 (Avantgarden - Saturn);

4. Se modifică poziţia 6 din Anexa ,,Detalii despre trasee - AUTOBUZE de mică capacitate”, prin introducerea pe traseul Liniei 41 a staţiei “Pensiunea Stupina” pe ambele sensuri de circulaţie - [Livada Poştei - Baciului (Stupini Izvorului)];

5. Se adaugă Anexa 2.8 - „Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget propuse pe anul 2014”;

6. Se actualizează datele privind valabilitatea Copiilor Conforme din Anexa 2.9.

 

Art. 2. Toate Anexele la Hotărârea Consiliului Local nr. 545 din 29 noiembrie 2013, cuprinzând date privind Liniile 5, 24, 25, 41 se vor modifica corespunzător.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Planului de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 545 din 29.11.2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 545 din 29 noiembrie 2013, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  545  din data de  29 noiembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 179 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

         

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2013;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 86.348 din 20.11.2013, prin care se înaintează spre analiză Planul de Servicii pentru anul 2014 privind  transportul public local de călători în Municipiul Braşov;        

            Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. c şi art. 18, alin. 1, lit. d  din Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. c şi lit. e din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12007    92 10 201   0 55>Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; ale Cap. 4, pct. 4.3 din Contractul nr. 68269/04.10.2006, privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov, încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.