Hotărârea nr. 178/2014

Aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  178

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin  concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.077/2014, prin care s-a propus aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Văzând prevederile art. 30. pct. 6 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. h din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

              Art. 2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.