Hotărârea nr. 177/2014

Aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  177

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.058/2014, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza municipiului Braşov;

Văzând prevederile art. 2, pct. 3, lit. i din Legea nr. 101/2006, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 31, alin. 2 din Legea nr. 51/2006, a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.