Hotărârea nr. 176/2014

Participarea Municipiului Braşov la iniţierea programului „Braşov - dezvoltare turistică pentru Braşov, Săcele şi Vulcan”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  176

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: participarea Municipiului Braşov la iniţierea programului „Braşov - dezvoltare turistică pentru Braşov, Săcele şi Vulcan”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

           Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Cabinetului Secretar, înregistrate cu nr. 37.489/2014, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Braşov la iniţierea programului „Braşov - dezvoltare turistică pentru Braşov, Săcele şi Vulcan”;

Văzând şi adresa REAL PARTNERSHIPS LIMITED cu sediul în Londra 38 Upper Brook Street, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 34.366 din 15 aprilie 2014, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la acest program;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a şi c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Braşov la iniţierea programului „Braşov - dezvoltare turistică pentru Braşov, Săcele şi Vulcan”.

 

Art. 2. Se aprobă înfiinţarea unei comisii formată din  5 persoane din care  3 consilieri locali: domnul TORO TAMAŞ; doamna DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA, domnul IONESCU LUCIAN şi 2 membri din partea executivului desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.

 

Art. 3. Comisia astfel constituită va analiza oportunitatea participării Municipiului Braşov la acest program, va stabili condiţiile concrete de realizare precum şi cotele de participare ale Municipiului Braşov şi le va prezenta Consiliului Local spre aprobare.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele desemnate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.