Hotărârea nr. 175/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Douglas WALLACE.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  175

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Douglas WALLACE;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Având în vedere propunerea domnului Primar George Scripcaru de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov domnului Douglas WALLACE;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate sub nr. 37.294 din 28.04.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Douglas WALLACE;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Douglas WALLACE, în semn de recunoaştere a actului său de eroism.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.