Hotărârea nr. 174/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului Andrei BODIU.

 

HOTĂRÂREA Nr. 174

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului Andrei BODIU;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Având în vedere propunerea domnului Primar George Scripcaru de a acorda titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului Andrei BODIU;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente înregistrate cu  nr. 33.496 din 11.04.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului Andrei BODIU;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului Andrei BODIU, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale unice şi irepetabile în literatura română contemporană.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.