Hotărârea nr. 173/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. MILU.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  173

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. MILU;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 30.234 din 02.04.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. MILU;

Având în vedere adresa Asociaţiei Aviatorilor Braşoveni, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr: 29.751 din 01.04.2014, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. MILU;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. MILU, în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.