Hotărârea nr. 171/2014

Împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale pentru asigurarea derulării activităţilor necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul ,,Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.   171

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale pentru asigurarea derulării activităţilor necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul ,,Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate sub nr. 37.504/2014, prin care se propune împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale pentru asigurarea derulării activităţilor necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul ,,Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”;

Având în vedere proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov” prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere;

Văzând Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale şi prevederile H.C.L. nr. 521/2011, privind aprobarea protocolului de colaborare pentru implementarea proiectului ,,Centrul multifuncţional de servicii sociale”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se împuterniceşte Direcţia de Servicii Sociale Braşov ca în numele Municipiului Braşov să asigure derularea activităţilor necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul  „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov” prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere., în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

             Art. 2. Se aprobă încetarea Protocolului de Colaborare pentru asigurarea funcţionării Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi partenerii implicaţi în implementarea proiectului „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”.

 

Art. 3. Se aprobă modelul cadru al Protocolului de Colaborare privind derularea de servicii sociale în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.