Hotărârea nr. 170/2014

Modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  170

din data de  30  aprilie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 37.901/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale; art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 1, lit. a, art. 100, alin. 1, alin. 2 şi alin. 4 şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, republicată, după cum urmează:

a. Se înfiinţează Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic în subordinea directorului general.

b. Se înfiinţează Serviciul pentru Asistenţă Socială Comunitară, care se va afla în subordinea directorului general adjunct.

c. Se înfiinţează Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară în subordinea Serviciului pentru Asistenţă Socială Comunitară.

d. Serviciul Asistenţa şi Protecţia Socială a Copilului şi Familiei, aflat în subordinea directorului general adjunct, îşi schimbă denumirea în Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei.

e. În subordinea Serviciului Asistenţa şi Protecţia Socială a Copilului şi Familiei va funcţiona Centrul de zi pentru Copiii aflaţi în Situaţii de Risc “Astra”.

f. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi îşi schimbă denumirea în Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

g. Se desfiinţează Compartimentul Juridic şi Compartimentul Programe, Informare cetăţeni, din subordinea directorului general.

h. Se desfiinţează Compartimentul Achiziţii din subordinea directorului general adjunct.

i. Se înfiinţează Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale în subordinea directorului general.

j. Se desfiinţează Serviciul Ajutoare şi Alocaţii Sociale din subordinea directorului general adjunct, atribuţiile acestuia fiind preluate de Serviciul Prestaţii Sociale.

k. Se înfiinţează Compartimentul Anchete Sociale, în subordinea Serviciului Prestaţii Sociale.

l. Serviciul pentru Persoane Vârstnice aflat în subordinea directorului general îşi schimbă denumirea în Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice.

m. Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă trece din subordinea Serviciului Resurse umane în subordinea Serviciului Administrativ.

  

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013, republicată, după cum urmează:

a. Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic va avea în structură următoarele funcţii publice: o funcţie publică de şef serviciu, 2 funcţii publice de consilieri superiori, o funcţie publică de inspector superior, 2 funcţii publice de inspector principal, o funcţie publică de inspector asistent şi o funcţie publică de inspector debutant.

b. Serviciul pentru Asistenţă Socială Comunitară va avea în structură următoarele posturi contractuale:

- un post de şef serviciu

- trei posturi de asistent social S principal

- şase posturi de asistent social S.

c. Compartimentul Asistenţă Medicală va avea o structură de 6 posturi contractuale de asistent medical comunitar, după cum urmează: 3 posturi de asistent medical PL principal şi 3 posturi de asistent medical PL debutant.

d. În cadrul Serviciului pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei se aprobă înfiinţarea următoarelor posturi contractuale: un post de asistent social principal, 2 posturi de asistent social S şi 3 posturi de inspector de specialitate SIA.

e. În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi se aprobă înfiinţarea unui post contractual de asistent social principal şi a unui post contractual de inspector de specialitate SIA.

f. Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale va cuprinde:

- 3 funcţii publice de inspector I principal, inspector I asistent, referent III superior şi un post contractual vacant de inspector de specialitate SIA de la compartimentul Programe, Informare cetăţeni

- o funcţie publică de consilier juridic asistent

- o funcţie publică vacantă de consilier juridic clasa I superior

- o funcţie publică vacantă de consilier juridic clasa I asistent în urma desfiinţării unei funcţii publice vacante de inspector clasa I debutant de la Serviciul Persoane Vârstnice.

- o funcţie publică de inspector asistent

- o funcţie publică vacantă de consilier superior, prin transformarea unei funcţii publice vacante de consilier juridic superior de la Compartimentul Achiziţii

- o funcţie publică de inspector asistent care se mută definitiv cu acordul titularului de la Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale.

g. Se înfiinţează o funcţie publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale.

h. Şase funcţii publice aflate în structura Serviciului Ajutoare şi Alocaţii Sociale trec în structura Serviciului Prestaţii Sociale. Serviciul Prestaţii Sociale va avea în componenţă o funcţie publică de conducere de şef serviciu şi 13 funcţii publice de execuţie.

i. Se desfiinţează funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Ajutoare şi Alocaţii Sociale.

j. Compartimentul Anchete Sociale va cuprinde o funcţie publică de inspector principal şi un post contractual de asistent social, care au aparţinut Serviciului Ajutoare şi Alocaţii Sociale, precum şi un nou post contractual de asistent social S principal care se înfiinţează în structura noului compartiment.

k. În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice se înfiinţează următoarele posturi contractuale: un post de asistent social principal, un post de asistent social S şi 2 posturi de inspector de specialitate SIA.

l. Se înfiinţează un post contractual de referent MIA şi 5 posturi de muncitori necalificaţi în cadrul serviciului Administrativ.

m. Se desfiinţează un post contractual vacant de consilier juridic S debutant, din cadrul fostului Compartiment Juridic.

n. Un post contractual de inspector de specialitate SIA din cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” se transformă într-un post de asistent social principal, iar 3 posturi de masor se transformă în 3 posturi de masor principal.

o. Un post contractual de inspector de specialitate SIA din cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” se transformă într-un post de psihopedagog principal, un post de psiholog se transformă în psiholog principal, iar un post de educator se transformă în post de educator principal.

 

p. La Centrul de îngrijire temporară de tip „Respiro” se transformă 3 posturi de infirmier în 3 posturi de asistent medical PL principal.

q. Un post contractual de asistent social S de la Centrul de îngrijire temporară de tip „Respiro” se transformă într-un post contractual de asistent social S principal.

r. In vederea promovării în grad profesional a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale se propune:

- transformarea funcţiei publice de inspector asistent, mutată definitiv de la Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei, în funcţia publică de inspector principal la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale,

- transformarea unei funcţii publice de inspector asistent în funcţia publică de inspector principal la Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei

- transformarea unei funcţii publice de inspector principal într-o funcţie publică de inspector superior la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale

- transformarea unei funcţii publice de inspector asistent într-o funcţie publică de inspector principal la Serviciul Juridic, Relaţii publice, Achiziţii, Contractare servicii sociale

- transformarea unei funcţii publice de consilier principal într-o funcţie publică de consilier superior la Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice

- transformarea unei funcţii publice de referent principal într-o funcţie publică de referent superior la Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice

- transformarea unei funcţii publice de inspector principal într-o funcţie publică de inspector superior la Serviciul pentru Asistenţa Socială a Copilului şi Familiei

- transformarea unei funcţii publice de consilier principal într-o funcţie publică de consilier superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

Promovările propuse au fost aprobate prin planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014. Fişele de post pentru funcţionarii publici care promovează în funcţii publice se completează de către şefii ierarhici cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, se va spori gradul de complexitate al atribuţiilor exercitate.

s. Se desfiinţează 10 posturi vacante de asistenţi personali pentru persoanele cu dizabilităţi, numărul total de posturi propuse să fie cuprinse în continuare în organigramă fiind de 386.

t. Se desfiinţează 55 de posturi vacante de la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ după cum urmează:

- 5 medici primari

- 7 medici specialişti

- 3 medici

- 19 asistenţi medicali PL principali

- 9 asistenţi medicali PL

- 12 asistenţi medicali debutanţi.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

                Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94  din data de  29 martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 538/2013 şi

conform H.C.L. nr.  170 din data de 30 aprilie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 21.159/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 şi art. 125 din Legea nr. 292 din 20.12.2011, a asistenţei sociale; Adresa nr. 153852/2012, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 a H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 41, alin. 2 şi alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 68, alin. 1 şi alin. 2, art. 107, alin. 2, lit. a şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 67/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire socio-medicală „Sfântul Nicolae” din Braşov,  art. XVI, alin. 2 din Cartea II Titlul I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.